Klubbens Vedtægter

KLUBBEN

§1

Klubbens navn er Vanløse Badminton Klub, stiftet den 18.november 1970. Klubben er hjemmehørende i Københavns Kommune. Adressen er formandens.

§2

Klubben er optaget i Københavns Badminton Kreds under Dansk Badminton Forbund, Danmarks Idræts Forbund og The International Badminton Federation. Derudover er klubben medlem af DGI (Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger) Storkøbenhavn.

§3

Klubbens formål er at medvirke til at fremme interessen for badmintonspillet.

MEDLEMMERNE

§4

Vanløse Badminton Klubs medlemmer kan enten være aktive senior- /ungdoms-spillere eller passive. Enhver badminton interesseret kan optages som aktivt medlem. Udelukket fra medlemskab er personer, der er ekskluderet af en klub under Danmarks Idræts Forbund, eller på grund af restance er slettet af en klub under Dansk Badminton Forbund. Sådanne personer kan dog optages, når forholdet til den pågældende klub er bragt i orden.

§5

Klubbens vedtægter kan læses på vbk.dk.

§6

Når særlige forhold taler derfor, kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Det ekskluderede medlem kan fordre sin sag forelagt på den førstkommende generalforsamling, der afgør spørgsmålet om eksklusion ved skriftlig afstemning med simpelt flertal. Afgørelsen kan appelleres til Dansk Badminton Amatør- og Ordensudvalg.

BESTYRELSEN

§7

Klubben ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, der vælges efter gældende love. Genvalg kan finde sted. Udtræder et bestyrelsesmedlem i funktionstiden, indtræder en suppleant. Sker udtrædelsen på den ordinære generalforsamling vil et valg dog finde sted. Klubbens bestyrelse er kontingentfri.

§8

Bestyrelsen vælger selv næstformand og sekretær, og fordeler i øvrigt arbejdet mellem bestyrelsesmedlemmerne. Det påhviler bestyrelsen at føre protokol over sine møder, der afholdes så ofte, formanden finder det fornødent. Bestyrelsesmøder skal dog afholdes, når mindst 5 medlemmer af bestyrelsen forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Alle spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Inden for bestyrelsen kan nedsættes udvalg til udførsel af særlige hverv. Klubbens formand har ret til at deltage i alle udvalgsmøder.

§9

Kassereren fører klubbens regnskab. Klubben forpligtes økonomisk ved underskrift af kasserer og formand i foreningen. Medlemslister føres af kasserer. Regnskabsåret løber 1. januar til 31. december. Regnskabet skal revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer og udleveres til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Formanden eller revisorerne kan til enhver tid forlange samtlige bilag og kassebeholdning forevist. Klubbens kassebeholdning er indsat på en bank- og girokonto. Udtræk fra disse kan kun foretages af kassereren eller formanden.

§10

Generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til enten at leje eller ansøge myndighederne om banetimer- og forhold, så klubbens medlemmer kan spille badminton. Bestyrelsen er berettiget til at inddrage banerne ved interne turneringer uden godtgørelse, såfremt dette er bekendtgjort ved opslag i klubbens lokaler senest en uge forud.

SPIILLEUDVALG

§11

Spilleudvalget ledes af SU-formand og mindst tre medlemmer, der vælges efter gældende lov på den ordinære general-forsamling. Spilleudvalgets medlemmer kan genvælges. Udvalget har til opgave at arrangere matcher, såvel mellem klubbens medlemmer indbyrdes som med fremmede klubber.

Udvalgets arrangementer skal godkendes af bestyrelsen, der i øvrigt til enhver tid gennem klubbens formand skal holdes underrettet om udvalgets arbejde. Ungdomsspilleudvalget ledes af en USU-formand og mindst tre medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Udvalget har til opgave at arrangere matcher, såvel mellem klubbens ungdomshold indbyrdes som med fremmede klubber, og andre arrangementer (til fordel for ungdoms-spillerne) i ungdomsregi. Udvalgets arrangementer skal godkendes af bestyrelsen, der i øvrigt til enhver tid gennem klubbens formand skal holdes underrettet om udvalgets arbejde.

GENERALFORSAMLINGEN

§12

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes i marts eller april måned. Den skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved indkaldelse via mail til alle medlemmer (de der er registreret i medlemskartoteket) og med opslag på klubbens hjemmeside og i klubbens lokaler. Adgang til generalforsamlingen og stemmeret har ethvert af klubbens medlemmer – aktivt eller passivt – der har været medlem de sidste tre måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i restance. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og bekendtgøres ved opslag på klubtavlen. Til vedtagelse af lovændringer kræves mindst 2/3 af samtlige fremmødte medlemmers stemmer.

§13

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. SU-formandens beretning
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
5. Behandling af indkommende forslag
6. Valg af:
a. Formand (lige årstal)
b. Kasserer (ulige årstal)
c. SU-formand (lige årstal)
d. USU-formand (ulige årstal)
e. Bestyrelsesmedlemmer (2 medlemmer lige årstal, 2 medlemmer ulige årstal) 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år ad gangen)
f. Mindst 3 medlemmer til spilleudvalget (for 1 år ad gangen) 2 suppleanter til spilleudvalget
g. 2 revisorer (1 medlem lige årstal, 1 medlem ulige årstal) 1 revisorsuppleant (for 1 år ad gangen)
i. 4 medlemmer til festudvalget (heraf 1 bestyrelsesmedlem) (for 1 år ad gangen)
7. Eventuelt

§14

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne indgiver begæring herom til bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel, og samtidig skal dagsorden bekendtgøres for medlemmerne.

KONTINGENT M.V.

§15

Ved indmeldelse i klubben betales et indskud, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. Medlemmer i Vanløse Badminton Klub kategoriseres som: ungdomsspillere, turneringsspillere, motionister eller passive. Spillere, der ikke er fyldt 19 år d.31/12 i indeværende sæson betragtes som ungdomsspillere og betaler ungdomskontingent. Kontingent for passivt medlemskab fastsættes af bestyrelsen og opkræves for 1 år af gangen fra tilmeldingsdatoen. Kontingent for aktivt medlemskab fastsættes af generalforsamlingen. Kontingent betales forud for 6 måneder af gangen fra tilmelding. Er et medlem i restance overfor klubben med kontingent, boldpenge eller andet i mere end to måneder, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet. Ved eventuel genoptagelse af medlemskab skal restance og nyt indskud betales. Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til klubbens postadresse eller pr. mail til kasserer. Når særlige forhold taler derfor, kan bestyrelsen tilbagebetale et medlemskontingent til et medlem.

KLUBBENS OPLØSNING

§16

Bestemmelse om klubbens opløsning kan træffes på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med dette punkt på dagsordenen. For at klubben kan opløses, skal 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer stemme derfor. Såfremt der ikke er mødt tilstrækkeligt antal medlemmer, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, hvor klubbens eventuelle opløsning da kan besluttes med 2/3 af de fremmødte medlemmer. Klubbens aktiviteter skal i tilfælde af opløsning indsættes i bank eller sparekasse på bankbog eller i værdipapirer i 10 år for det tilfælde, at klubben skulle oprettes på ny. Hvis klubben ikke genopstår, tilfalder alle aktiverne Københavns Badminton Kreds.

Revideret 05. april 2013

Copyright © Vanløse Badminton Klub